07 สิงหาคม 2012

จากใจสู่ใจ

ตอนที่ 5

จากใจสู่ใจ

Oral Pharmacologic Treatment of Type 2 Diabetes Mellitus:

A Clinical Practice Guideline from the American College of Physicians¦

โดย Qaseem A, Humphrey LL, Sweet DE, et al. ตีพิมพ์ใน Ann Intern Med 2012;156:218-231

และ Elizabeth A. Jackson สรุปสิ่งควรจำ 10 ประการ (ตีพิมพ์ใน JACC 2012;59:1258-1259) ดังนี้

 

  1. 90% ของผู้ป่วยเบาหวานในสหรัฐอเมริกาจัดอยู่ในเบาหวานประเภท 2 (DM type 2) คิดเป็นประชากรประมาณ 25.8 ล้านคนในผู้ใหญ่  ปัจจุบันมียาที่ใช้รักษาเบาหวานประเภทนี้อยู่ 11 กลุ่มด้วยกันที่ได้รับการยอมรับจาก FDA ผู้ป่วยประมาณ 58% ต้องใช้ยาเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเพียงอย่างเดียว ในขณะที่ 14.5% ต้องใช้ทั้ง insulin และยากินร่วมกัน
  2. American College of Physicians (ACP) แนะนำให้แพทย์ใช้ยาลดน้ำตาลสำหรับผู้ป่วย DM type 2 เมื่อผู้ป่วยได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแล้ว (หมายรวมถึง การควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย และการลดน้ำหนัก) ยังไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ (strongly recommendation; high-quality evidence)
  3. แนะนำให้เริ่มใช้ยาแบบ monotherapy ด้วย metformin สำหรับผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เป็น DM type 2 (strong recommendation; high-quality evidence)
  4. Metformin เป็นยาที่มีประสิทธิภาพมากกว่ายาขนานอื่นในการลดระดับ glycemic hemoglobin, body weight และ plasma lipid ไม่ว่าจะใช้เป็น monotherapy หรือใช้ร่วมกับยาอื่น
  5. เป็นการยากที่จะสรุปลงไปว่า ยากลุ่มใดในการรักษาเบาหวานประเภท 2 จะได้ประโยชน์ในการลด total และ cardiovascular mortality เนื่องจากข้อมูลจากการศึกษาที่ผ่านๆมา ยังไม่สามารถแสดงผลได้อย่างชัดเจน
  6. ความเสี่ยงต่อการเกิด hypoglycemia จะมากขึ้นในยากลุ่ม sulfonylurea เมื่อเทียบกับ metformin หรือ ในกลุ่ม thiazolidinediones การใช้ยากลุ่ม metformin ร่วมกับ sulfonylurea จะมีโอกาสเกิด hypoglycemia สูงกว่าการใช้ยากลุ่ม metformin ร่วมกับ thiazolidinediones ถึง 6 เท่า 
  7. ยาในกลุ่ม metformin จะมีผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหารมากกว่ากลุ่มอื่น ส่วน thiazolidinediones อาจก่อให้เกิดภาวะ หัวใจล้มเหลว จึงเป็นข้อบ่งห้ามใช้ยา rosiglitazone และ pioglitazone ในผู้ป่วยที่มี serious heart failure
  8. ไม่ควรใช้ metformin ในผู้ป่วยที่ impaired kidney function, tissue perfusion ไม่ดี หรือ hemodynamic ไม่คงที่ โรคตับ พิษสุราเรื้อรัง หัวใจล้มเหลว หรือภาวะใดๆที่อาจนำไปสู่ภาวะ lactic acidosis
  9. หลักฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็น ความแตกต่างของยาลดน้ำตาลกลุ่มต่างๆ ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีลักษณะต่างๆกันไป (subgroups of adult)
  10. ACP แนะนำให้เพิ่มยาลดน้ำตาลขนานที่สอง เพื่อใช้ร่วมกับ metformin ในการควบคุมระดับน้ำตาลที่ยังสูงอยู่ก็ต่อเมื่อ ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วย และ monotherapy ด้วย metformin ไม่ได้ผล (strongly recommendation; high-quality evidence)    

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

 
© 2011-2012 All Contents are copyright reserved by CardioOK
Design by MEALphotography.com