18 ตุลาคม 2012

จากใจสู่ใจ

ตอนที่ 7

จากใจสู่ใจ

ESC Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2012: The Task Froce for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2012 of the European Society of Cardiology. Summary by Cawger JA. J Am Col Cardiol 2012;60:1-8¦

                สิ่งที่ควรสนใจ 10 ประการจาก guideline ดังกล่าวได้แก่

  1. Heart Failure (HF) พบประมาณ 1-2% ของประชากรผู้ใหญ่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว 50% ของผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังคงมี left ventricular ejection fraction (LVEF) ปกติ
  2. มาตรฐานการรักษาผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว (standard heart failure therapy, SHFT) ที่มี LVEF < 40% ได้แก่ β-blocker, ACE-I หรือ ARB ถือเป็น Class I, Level of Evidence A (I, A) ในรายที่มี LVEF < 35% หลังได้รับ SHFT แล้วยังคงมีอาการหัวใจล้มเหลว สามารถให้ mineral corticoid antagonist (I, A)
  3. ในผู้ป่วยที่มี LVEF < 35%, NYHA II-IV HF และเป็น sinus rhythm ที่ rate > 70 ครั้ง/นาที อาจใช้ ivabradine ซึ่งเป็น sinus node If channel inhibitor ร่วมกับ SHFT บนพื้นฐานของการใช้ β-blocker ขนาดสูงสุดที่ให้ได้ ทั้งนี้เพื่อลด heart failure hospitalization (HFH) เป็น IIb, C
  4. Digoxin และ/หรือ ให้ร่วมกับ hydralazine + nitrate สามารถใช้กับผู้ป่วยที่ LVEF < 45% บนพื้นฐานของการให้ขนาดยาสูงสุดของ SHRT เพื่อลด HFH
  5. ไม่มีหลักฐานสนับสนุนว่า anticoagulant สามารถลด morbidity หรือ mortality ในผู้ป่วยที่ยังคงเป็น sinus rhythm สำหรับผู้ป่วยที่เป็น atrial fibrillation ควรให้ anticoagulant ตามคะแนนการประเมินด้วย CHA2DS2-VASc score* และ bleeding risk (HAS-BLED) score*
  6. การรักษาที่เพิ่มความเสี่ยงในผู้ป่วย systolic heart failure: thiazolidinedione (III, A); nondihydropyridine calcium antagonist (III, B); non-steriodal antiinframmatory drug, cyclooxygenase-2 inhibitor (III, B) และการเพิ่ม ARB หรือ direct rennin inhibitor เข้าร่วมรักษากับ ACE-I และ mineral corticoid antagonist (III, C)    
  7. ICD เป็น primary prevention สำหรับ sudden death ในผู้ป่วย NYHA II-III HF และ LVEF < 35% หลังได้ optimal treatment > 3 เดือน ในผู้ป่วยที่คาดว่าจะมีอายุยืน > 1 ปี สำหรับผู้ป่วย ischemic cardiomyopathy การฝัง ICD ควรทำภายใน 40 วันหลังเกิด acute infarction (I, A) แต่ไม่ควรใช้ในกรณี refractory NYHA IV HF หรือในผู้ป่วยที่ใส่ ventricular assist device หรือ HF หลังผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ
  8. Cardiac resynchronized therapy (CRT) ควรใช้ในผู้ป่วย NYHA III-IV HF ที่ยังเป็น sinus rhythm with LBBB QRS > 120 msec และ LVEF < 35% เพื่อลดความเสี่ยงของการเสียชีวิต/HFH (I, A)
  9. ในผู้ป่วย NYHA II HF การรักษาด้วย CRT จะลดอัตราการเสียชีวิต/HFH เฉพาะในผู้ป่วยที่มี LBBB QRS > 130 msec และมี LVEF < 35% (I, A)
  10. สำหรับผู้ป่วย HF ที่ LVEF ปกติ ยังไม่มีการรักษาใดๆที่แสดงว่า สามารถลด morbidity หรือ mortality การรักษาจึงให้มุ่งเน้นไปที่การรักษาต้นเหตุของ HF เช่น ความดันโลหิตสูง ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ให้ยาขับปัสสาวะถ้ามีภาวะ fluid retention.

 

Note: The CHA2DS2-VASc score predicts clinical risk of stroke and thromboembolism in atrial fibrillation. The score is a refinement of CHADS2 score and extends the latter by including additional common stroke risk factors. The maximum CHADS2 score is 6, whilst the maximum CHA2DS2-VASc score is 9. (From Wikipedia, the free encyclopedia)

 

 

Conditions

Score

C

Congestive heart failure (or Left ventricular systolic dysfunction)

1

H

Hypertension: blood pressure consistently above 140/90 mmHg (or treated hypertension on medication)

1

A2

Age > 75 years

2

D

Diabetes Mellitus

1

S2

Prior Stroke or TIA or thromboembolism

2

V

Vascular disease (e.g. peripheral artery disease, myocardial infarction, aortic plaque)

1

A

Age 65-74 years

1

Sc

Sex category (i.e. female gender)

1

Stroke risk assessment

 

Annual Stroke Risk

CHA2DS2-VASc Score   

Stroke Risk (%)     

95% CI

0

0

-

1

1.3

-

2

2.2

-

3

3.2

-

4

4.0

-

5

6.7

-

6

9.8

-

7

9.6

-

8

6.7

-

9

15.2

-

Anticoagulation

 

Score

Risk

Anticoagulation Therapy

Considerations

0

Low

No antithrombotic therapy       (or Aspirin)

No antithrombotic therapy (or Aspirin 75-325mg daily)

1

Moderate

Oral anticoagulant                    (or Aspirin)

Oral anticoagulant, either new oral anticoagulant drug e.g. dabigatran or well controlled warfarin at INR 2.0-3.0 (or Aspirin 75-325mg daily, depending on factors such as patient preference.)

>2

High

Oral anticoagulant

Oral anticoagulant, using either a new oral anticoagulant drug (e.g. rivaroxaban or dabigatran) or well controlled warfarin at INR 2.0-3.0

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

 
© 2011-2012 All Contents are copyright reserved by CardioOK
Design by MEALphotography.com