26 กุมภาพันธ์. 2013

จากใจสู่ใจ

ตอนที่ 12

จากใจสู่ใจ

Reduction in Life-Threatening Ventricular Tachyarrhythmias in Statin-treated Patients with Nonischemic Cardio-myopathy Enrolled in the MADIT-CRT (Multicenter Automatic Defibrillation Implantation Trial with Cardiac Resynchronization Therapy) ¦โดย Bubar J, Goldenberg I, Mass AJ, et al. ตีพิมพ์ใน J Am Coll Cardiol 2012;60:749-755 เป็นรายงานการศึกษาผลของ statin ต่อการเกิด shock fast ventricular tachycardia (VT, rate > 180 bpm), ventricular fibrillation (VF) หรือ เสียชีวิตของผู้ป่วย nonischemia cardiomyopathy (NICM) บนสมมุติฐานว่า time dependent statin therapy สามารถลดการเกิด life-threatening ventricular tachyarrhythmia (LTVA) ได้ เนื่องจากเคยมีการศึกษาว่า statin สามารถลด LTVA ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจได้ พบว่า ในผู้ป่วย MADIT-CRT ที่เป็น NICM จำนวน  821 ราย มีผู้ได้รับ statin 499 ราย ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีอายุมากกว่า เป็นเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/สูบบุหรี่น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับ statin จาก multivariate analysis พบว่า time dependent statin therapy เป็นปัจจัยอิสระในการลดความเสี่ยงต่อการเกิด LTVA หรือเสียชีวิต ถึง 77% (primary end point, p < 0.001) และลดความเสี่ยงต่อ inappropriate ICD shock ลง 46% (secondary end point, p = 0.01) หากเป็นเช่นนั้นต่อไป จากการคำนวณ จะพบว่า โอกาสที่จะเกิด VT/VF/death ที่ 4 ปี ในกลุ่มรักษาด้วย statin จะต่ำกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ statin (11% vs 19%, p = 0.006)

สรุป: Statin สามารถลดอุบัติการณ์การเกิด LTVA ในผู้ป่วย NICM

Clinical Implitation: จากรายงานต่างๆพบว่า กลไกของ statin มีมากมายหลายประการ ได้แก่ HMG-coA reductase inhibitor ทำให้ลด cholesterol, anti-imflammation & anti-proliferation, improve endothelial function, maintain plaque stability ป้องกันการเกิด thrombus และมีรายงานว่า statin มีผลต่อ ventricular conduction และ excitability ผ่านทาง fatty acid ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของ transmembrane ion channel จึงเกิด LTVA ลดลง นอกจากนี้ยังลด parasympathetic tone ที่มีผลต่อ heart rate variability ทำให้เกิด VA ลดลงเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง เราไม่ได้ให้ statin ในผู้ป่วยที่ไขมันไม่สูง ดังนั้นอาจต้องรอผลของ randomized control study และ cost-effective ของ statin ในด้านนี้ต่อไป

 

A Global Risk Approach to Identify Patients with Left Main or 3-Vessel Disease Who Could Safly and Efficaciously Be Treated with Percutaneous Coronary Intervention: The SYNTAX Trial at 3 Years. โดย Serruys PW, Farooq V, Vranckx P, et al. ตีพิมพ์ใน J Am Coll Cardiol Intv 2012;5:606-617 เป็นการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ ค้นหาผู้ป่วยผู้ป่วย left main (LM) หรือ 3-vessel disease (3VD) ที่มีความเสี่ยงต่ำ (Global Risk score ซึ่งเป็นผลรวมจาก SYNTAX score, surgery risk score และ EuroSCORE) ต่อการทำ CABG หรือ PCI โดยศึกษาผลของ SYNTAX Trial (Synergy between PCI with TAXUS and Cardiac Surgery Trial) ที่ 3 ปี โดยดู all-cause mortality และ major adverse cardiac and cerebrovascular event (MACE) ในกลุ่มเสี่ยงต่ำถึงสูง (Global Risk score, GRS) พบว่า กลุ่ม LM (n = 701) ที่ GRS ต่ำ การทำ PCI มี low mortality เมื่อเทียบกับ CABG (1.2% vs 7.5%, p = 0.0054) และมีแนวโน้มลด MACE (15.8% vs 23.1%, p = 0.088) ส่วนผู้ป่วยกลุ่ม 3VD (n = 1,088 ราย) ไม่มีความแตกต่างระหว่าง PCI และ CABG ทั้งในด้าน mortality (5.8% vs 5.2%, p = 0.71) หรือ MACE (24.7% vs 19.0%, p = 0.10)

Risk-model performance และ reclassification analyses แสดงให้เห็นว่า EuroSCORE ร่วมกับ SYNTAX score เป็น GRS ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินผู้ป่วยเพื่อการทำ PCI

สรุป: เมื่อเปรียบเทียบกับ SYNTAX score การใช้ GRS เพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองผู้ป่วยเพื่อทำ PCI หรือ CABG

Clinical Implication: เมื่อเทคโนโลยีและฝีมือของ interventionist ดีขึ้น จึงมีความพยายามที่จะคัดเลือกผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่ำเพื่อทำ less invasive ซึ่งยังคงมีปัญหาในการคัดกรองผู้ป่วย การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ควรใช้หลักการหลายๆอย่างร่วมกัน เพื่อลดความเสี่ยงของผู้ป่วยลง อย่างกรณีศึกษานี้ ใช้ทั้ง EuroSCORE ร่วมกับ SYNTAX score สามารถคัดกรองผู้ป่วยเสี่ยงต่ำมาทำ PCI ในอนาคตอาจมีวิธีการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

 
© 2011-2012 All Contents are copyright reserved by CardioOK
Design by MEALphotography.com